با تیم ما آشنا شوید

تیم مدیران و اعضای شرکت

مهدی عمادی

مدیر اجرایی دو

مهدی عمادی متولد ۱۳۷۲ دارای مدرک کارشناسی معماری می باشد

هادی شیردل

مدیر اجرایی یک

هادی شیر دل دارای مدرک کارشناسی معماری و کارشناسی عمران می باشد

آریا عسکری

مدیر عامل

آریا عسکری متولد ۱۳۶۵ دارای کارشناسی عمران نقشه برداری و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه می باشد

علیرضا عسکری

رئیس هیات مدیره

علی رضا عسکری متولد ۱۳۵۷ دارای کارشناسی عمران ، کارشناسی مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت اجرایی با گرایش تحول دیجیتال میباشد.