پروژه ها

شرکت ساختمانی عسکری فعالیت خود را از سال 1389 شروع کرده است.

تمرکز تیم این شرکت بر چهار اصل ایمنی، کیفیت، سرعت و هزینه است.

تماس با ما